බුද්ධිමය දේපොළ අයිතිවාසිකම්

බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් උල්ලං violation නය කළ හැකි බවට යම්කිසි කනස්සල්ලක් හෝ පැමිණිල්ලක් ඇති වුවහොත්, කරුණාකර උල්ලං be නය වී ඇතැයි කියනු ලබන අයිතිවාසිකම් සහ චූදිත නිෂ්පාදන (ය) නිශ්චිතව හඳුනා ගැනීමට කරුණාකර පහත ආකෘති පත්‍රය සම්පූර්ණ කරන්න.

 

[wpforms id = ”359000 ″]